Blev prästvigd i Karl XII:s tält

En av de mest omskrivna personerna i vår släkt torde vara Lars Isaksson Nordbeck (1679-1728). Han var kyrkoherde i Torrlösa och befann sig dessförinnan i händelsernas centrum under det stora nordiska kriget, med Karl XII i spetsen, åren 1704-1715.

Nedan följer en anteckning ur Severin Cavallins ”Lund stifts herdaminne (tredje delen)” där det kortfattat står att läsa om hans liv.

Son av komministern i Gråmanstorp Isak Persson och Johanna Larsdotter, föddes derstädes 12/7 1679, blef vid 2 års ålder faderlös, men erhåll sedan till styffader efterträdare Jöns Tulin, som gaf honom den första underwisningenq, hwilken sedermera fortsattes af Lars Tulin, sedan past. i Wanskifva, och Ebbe Bring, sedan past. i Brönnestad.

1695 sattes han i Helsingborgs skola, blef 1697 student och sysselsatte sig derefter med information och öfwade sig i predikande till 1704, då han till Polen medföljde en del rekryter, tillhörande norra skånska rytteriet.

Ehuru ej ännu prestvigd, predikade han för båda de skånska kavalleriregementerna och, sedan pastorn wid det södra, Knivhoff benämnd, aflidit, föreslogs N. till hans efterträdare, examinerades i fältkonsistorium, och prestwigdes i konungens tält 10/5 1708.

Efter slaget vid Pultawa följde han konungen till Bender, men war icke närwarande wid kalabaliken, utan war då bortkommenderad 8 mil derifrån.

Då N. lämnade fäderneslandet, hade han ej mer än 12 daler silvermynt i kassan, och icke rikare återkom han 1715, efter att tre gånger hafwa förlorat det lilla han kunnat hopspara, till och med sina böcker.

Utan ansökning blef han fort efter hemkomsten 2/5 1715 utnämnd till pastor i Hör, men tillträdde icke detta pastorat, emedan han 24/1 1716 erhöll transport till Torrlösa.

Höst och wår hade han swåra känningar efter sina utståndna fatiger, isynnerhet efter en blessyr i högra benet.

Död 12/4 1728. Han begrofs i Torrlösa kyrka. Gift 15/5 1715 m. Gertrud Regina von Braun, dotter af stadsmajoren Niklas von B. i Malmö. De hade en son , Isak, past. i Solberga, och 4 döttrar, af hwilka en uppgifwes warit gift med fadrens efterträdare.

[ff] Nils Erik Gösta Åberg - 1909-1977 > 
[fff] Carl August Julius Åberg - 1876-1940 > 
[ffff] Alfred August Åberg - 1849-1932 >
[ffffm] Pernilla Troedsdotter - 1822-1898 >
[ffffmm] Helena Andersdotter - 1783-1854 >
[ffffmmm] Magdalena Lahmé - 1744-1815 >
[ffffmmmm] Margareta Lamé Nordbeck - 1721-1803 >
[ffffmmmmf] Lars Isaksson Nordbeck - 1679-1728