Alfred Augusts sista önskan

Alfred August Åberg (nummer 5 fr vänster)

I familjekistan hittade jag ett brev där [ffff] Alfred August Åberg har antecknat sina sista önskningar. På ena sidan har han skrivit om sitt möte med den gamle predikanten i Helsingborg vilket jag tror är den första anteckningen, varpå han sedan skrivit ned sina önskemål på brevets andra sida. Nedan har jag transkriberat brevets innehåll:

Första sidan:

1925. Den 7 januari var jag i Helsingborg hos J. Svensson vår gamle predikant, då överenskom vi båda att den som öfverlefde den andre en gång skulle följa den först aflidne till grafven, ej med blommor och loftal men tacka Gud för alla de år vi varit vänner i Herren och då till sist mötas derhemma i Himlen hos Jesus, allt af nåd för kristi skull. P.S. käre barn låt oss mötas i Himlen där är rum för eder också.

Pris sje Gud, er gamle Far August Alfred Åberg

Glömmen ej Vagnmakare Andersson och hans barn, di skall bjudas på min begrafning. A. Åberg.”

”Om vi bekänna våra synder är Gud trofast och rättvis att han förlåta oss synderna och renar oss af all orättfärdighet. Pris ske gud.”

Andra sidan:

”Anteckningar som jag önskar skall gälla efter min död, som ni alla veta har jag ej haft något att skaffa med statskyrkans präster dessa sista 48 åren angående kristendom, eller nattvardsgångar, och derför att ni mina käre barn ej måtte motstrida nedanstående önskningar.

1) Frikyrklig begravning äftersom jag lagligen utträtt ur svenska statskyrkan, Metodistpastor är sjyldig att jordfästa i synnerhet om inte lagen är ändrad för alla i församlingen.

2) Önskar få vila i en hvit enkel kista liksom min hustru. Blommor på min graf så litet som möjligt, lägg häldre pengarna till missgören(?).

3) Inga loftal om min person må hållas ty det har jag ej förtjent. Men tacken Gud för er gamle skröplige far nu har fått sluta sitt långa jordelif i frid.

4) Min största Önskan är att få möta alla de mina i himlen. Gud Välsigne mina kära barn och barnbarn, och till slut ett hjertligt tack till Gud i himlen som födt mig ärfvinge och bevaret mig under dessa många år och för alla de saliga stunder jag erfarit i hans närhet. Gud Välsigne Vännerna Andersson att vi må råkas derhemma en gång (mina käre Vänner i Herran). (O.b.s) Kom ihåg att gå till Ausås präst att anmäla dödsfallet och säga när jag ska begrafvas, och då till sist säga att ni vill ej ha hjälp af församlingsprästen (Ej någon ringning). En ringa grafvård af den sten som ligger på gården.

Delen mina saker och kifven ej (det har ni lovat).

Varen ömma om lilla Nanny. Och glömmen inte min Anna.

Gör en kristlig begrafning (ej med sprit och tobak).

Nu till sist ett hjertligt farväl med er alla mina käre barn och tack för allt godt ni bevisat mig. Tecknar till slut er gamle Far August Alfred Åberg. ”

[ff] Nils Erik Gösta Åberg - 1909-1977 >
[fff] Carl August Julius Åberg - 1876-1940 >
[ffff] Alfred August Åberg - 1849-1932