Bröderna Berggren på Malmen

I slutet av 1700-talet arbetade Olof Jonsson som mjölnare på Malmen i Kalmar. Tillsammans med sin hustru Elisabeth Sommar Nilsdotter bodde och arbetade dom på ”Malmen, N:o 54 utanför staden”. De hade två söner, Johannes (född 15 juli 1792) och Nils (född 2 nov 1794), bägge döpta uti Kalmar slottsförsamling. Nedan är en karta från från 1831 där man i nedre vänster hörn kan se det lilla gröna område där familjen bodde.

Bröderna kom att gå i faderns fotspår och blev så småningom mjölnare dom också. Under årens lopp hade familjen andra sysselsättningar som inte var direkt kopplade till kvarnen. I tidningsnotiser i stadens tidningar, bland andra ”Calmar Tidning”, kan man läsa att Olof sysslade med försäljning av brännvin och att Johannes och Nils arbetade med märkning av kreatur och betalning av betesavgifter. Nedan är några exempel på tidningsnotiserna.

Johannes gifter sig med pigan Stina Carlsdotter den 7 mars 1823 och han tituleras då såsom mölnaredräng. Den 18 mars 1823, blott elva dagar efter deras giftermål, dör fadern Olof i lungsot. Johannes och Stina får tvillingar den 8 september 1824, en flicka och en pojke. Flickan dör i samband med födseln och pojken Olaus avlider av en okänd sjukdom i november samma år.

Året därpå, den 24 Juni 1825, är det bröllop igen, denna gång är det Nils som gifter sig med pigan Anna Cajsa Jonsdotter. 1826 får dom en son, Olaus, som knappt tre månader senare dör av slag.

Den 8 maj 1827 vänder lyckan för Johannes och Stinas när de för tredje gången blir föräldrar, och flickan – Maria Elisabeth, kom att leva till vuxen ålder. Bilden nedan visar familjens sammansättning åren 1821-1830.

Modern, Elisabeth Sommar, dör den 25 april 1831, hon blev 71 år gammal. I Calmar Tidning kunde man läsa följande; ”Att Mjölnaren Olof Jonssons efterlemnade Maka, Elisabeth Jonsson, född Sommar, dog vid Calmar den 25 April 1831, kl half till 12 e. m, uti dess 72:dra lefnadsår, warder härigenom Slägtingar och Wänner tillkännagifwet, i händelse någon wid notificationen blifwit förglömd.”

Johannes blev bara 42 år gammal. Den 3 januari 1834 råkar han ut för en olycka vid sin kvarn som ledde till hans död. Dagen efter stod det att läsa följande i Calmarposten: “Calmar d. 4 Dec Sistl. Thorsdags afton inträffade på Malmen här utom Staden den olyckshändelsen, att en Mjölnare, under nedgåendet från sin wädermjölqwarn, halkade utför trapporne, föll ned på marken och efter ett par timmars smärtsamma plågor, afled.”. I församlingens död- och begravningsbok antecknades: ”Dog Mjölnaren Johannes Olsson efter ett olycksfall från sin qvarn och begraven på stads kyrkogården, 42 år gammal.”.

I den efterföljande bouppteckningen kan man läsa; “År 1834 den 18 mars förrättades enligt vederbörligt — laga bouppteckning efter mjölnaren Johannes Berggren utom staden som afled den 3 sistlidne januari, och efterlemnade, jemte enkan Christina Carlsdotter, en dem emellan sammanaflad dotter Maria Elisabeth, 7 år gammal, hvars rätt bevakades af hennes faderbroder mjölnaren Nils Berggren. Enkan Christina Carlsdotter biträdd af dess svåger Daniel Jonsson i Rinkeby, uppgafv egendomen under edlig förbindelse, och — antecknades och värderades i följande ordning.” 

Bouppteckning efter Johannes.

Året efter Johannes bortgång är det nära att en annan person går samma öde till mötes då en viss ”Styrman Westin” trillat ned från samma kvarn. I Calmar-Bladet kunde man läsa: ”Förliden Thorsdags afton tilldrog sig här utom staden den olyckshändelsen, att Styrman Westin från gångåsen i Mjölnaren Berggrens wäderqwarn, hufwudstupa nedföll till trappan och derutför till nedra botten af qwarnhuset, således från omkring 14 alnars höjd, hwarwid han så illa slagit sig att han i början upptogs såsom död, dock lärer det ej wara någon fara för lifwet. – På samma qwarn inträffade förlidet år en likartad olyckshändelse, att en mjölnare Berggren halkade utför yttre trappan och slog sig till döds.”

Nils blev, precis som sin bror, 42 år gammal. Han dog den 2 Juni 1837. Ingen särskild dödsorsak blev antecknad. Året därpå förrättades en offentlig auktion där lösöre och fastigheter skulle säljas. Nedan är en notis från Calmarbladet den 9 juni 1838.

Auktioner.  

Genom offentlig auktion, som förrättas uti hus och gård N:o 51 utom staden, Fredagen den 9 nästkommande Mars kl. 10 f. m. låta arfwingerne efter aflidne Mjölnarne Johannes och Nils Berggren till den högstbjudande försälja följande egendom, bestående icke allenast af ofwannämde fastighet med dertil hörande större wädermjölkvarn och öfrige åbyggnader och trädgård med flera unga fruktträd och bärbuskar, 2:ne åkerlyckor, innehållande tillsammans Tre tunne och 30 kappland med 1 1-2 tunnas utsått höstutsäde, en större loglada(?) wid Sandås belägen, allt uti förswarligt stånd, utan ock åtskillig lösöre-egendom af Guld, Silwer, Koppar, hwaribland ett nära nytt bränneriredskap med tillhörande slang, tenn, malm, messing, jern- och trädsaker, säng- och linnekläder, mansgångkläder, åker- och körredskap, wagnar, kälkar och seldon, korn och potater m.m. Säkre och kände köpare lemnas 3 månaders anstånd med betalningen för löseaendomen(?); men hwad fastigheten beträffar, blifwer wid auktionstillfället tillkännagifwet. Calmar den 28 februari 1838.” 

Efter det att både Johannes och Nils gått bort så bor Maria Elisabeth och modern kvar på Malmroten N:o 54. Den 23 juni 1848 gifter ”jungfru” Maria Elisabeth sig med ”Landthushållaren Carl Peter Larsson ifrån Bäckebo”. Samma år lämnar hon Kalmar för Bäckebo och modern Stina gör henne sällskap två år senare.

[fm] Lisbeth Kersti Maria Sjöberg - 1927-1992 >
[fmm] Nanny Maria Karlsson - 1897-1957 >
[fmmm] Jenny Elise Karlsdotter - 1857-1935 >
[fmmmm] Maria Elisabeth Berggren - 1827-1903 >
[fmmmmf] Johannes Olsson - 1792-1834 >
 hans bror var Nils Berggren Olsson - 1794-1837
[fmmmmff] Olof Jonsson - 1761-1823

Ångkvarnsarbetare i Kalmar

[fmff] Johan Emil Sjöberg föddes den 13:e oktober 1863 i Hanåsa, Högsby. Familjen bestod av hans far [fmfff] Nils Peter Danielsson Sjöberg, modern [fmffm] Johanna Carlsdotter samt hans 6 syskon; Johanna Charlotta, Carl Reinhhold, August Julius, Almida Sofia, Otto Elis och Oskar Fridolf.

Husförhörslängden i Skällby, Arby socken 1871-1880

Familjen flyttar vid flera tillfällen, möjligtvis kan det bero på vart fadern, som var statdräng, fick jobb någonstans. Den 9:e november 1870 till Långemåla, den 6:e november 1876 till Skällby i Arby socken och den 14:e oktober 1882 till Ljungby socken (Kalmar).

1884, när Johan Emil är 21 år gammal, flyttar han till Kalmar för att arbeta som dräng. Han gifter sig med [fmfm] Josefina Elise Karlsdotter från Dörby, i Kalmar den 19:e november 1887. Tillsammans fick dom fyra barn, Johan Gustaf Ragnar (1888-1920), Karin Ragnhild Adolfina (1891-1966), Elsie Karri Elisabeth (1896-1980) och [fmf] John Julius Hilmer (1899-1973).

Inte så långt efter att han kom till Kalmar börjar han jobba som arbetare vid Kalmar ångkvarn. Även hans bror Otto Elis arbetade där. I Församlingsboken 1906-1913 finns notering om att Johan Emil arbetar som fodermarsk.

Nedan är en tidningsnotis som publicerades i tidningen ‘Kalmar’ den 10 augusti 1896 som berättar om en olycka Johan Emil var med om, möjligen på ångkvarnen.

Notis från tidningen Kalmar den 10:e augusti 1896

Ett kul fakta är att Johan Emil med familj bara bodde ca 50 meter från vart jag bor i dag. Dom bodde nämligen på Landshövdningegatan 3.

Landshövdingegatan 3 i Kalmar

Nedan är bild från Församlingsboken 1906-1913 på hur familjen var sammansatt när de bodde på Landshövdingegatan 3, samt noteringen om att han arbetar som fodermarsk.

Ur Församlingsboken 1906-1913

Johan Emil dör i Kalmar den 20:e november 1926.

[fm] Lisbeth Kersti Maria Sjöberg - 1927-1992  > [fmf] John Julius Hilmer Sjöberg - 1899-1973 > [fmff] Johan Emil Sjöberg - 1863-1926 > [fmfff] - Nils Peter Danielsson Sjöberg - 1830-1914