Bröderna Berggren på Malmen

I slutet av 1700-talet arbetade Olof Jonsson som mjölnare på Malmen i Kalmar. Tillsammans med sin hustru Elisabeth Sommar Nilsdotter bodde och arbetade dom på ”Malmen, N:o 54 utanför staden”. De hade två söner, Johannes (född 15 juli 1792) och Nils (född 2 nov 1794), bägge döpta uti Kalmar slottsförsamling. Nedan är en karta från från 1831 där man i nedre vänster hörn kan se det lilla gröna område där familjen bodde.

Bröderna kom att gå i faderns fotspår och blev så småningom mjölnare dom också. Under årens lopp hade familjen andra sysselsättningar som inte var direkt kopplade till kvarnen. I tidningsnotiser i stadens tidningar, bland andra ”Calmar Tidning”, kan man läsa att Olof sysslade med försäljning av brännvin och att Johannes och Nils arbetade med märkning av kreatur och betalning av betesavgifter. Nedan är några exempel på tidningsnotiserna.

Johannes gifter sig med pigan Stina Carlsdotter den 7 mars 1823 och han tituleras då såsom mölnaredräng. Den 18 mars 1823, blott elva dagar efter deras giftermål, dör fadern Olof i lungsot. Johannes och Stina får tvillingar den 8 september 1824, en flicka och en pojke. Flickan dör i samband med födseln och pojken Olaus avlider av en okänd sjukdom i november samma år.

Året därpå, den 24 Juni 1825, är det bröllop igen, denna gång är det Nils som gifter sig med pigan Anna Cajsa Jonsdotter. 1826 får dom en son, Olaus, som knappt tre månader senare dör av slag.

Den 8 maj 1827 vänder lyckan för Johannes och Stinas när de för tredje gången blir föräldrar, och flickan – Maria Elisabeth, kom att leva till vuxen ålder. Bilden nedan visar familjens sammansättning åren 1821-1830.

Modern, Elisabeth Sommar, dör den 25 april 1831, hon blev 71 år gammal. I Calmar Tidning kunde man läsa följande; ”Att Mjölnaren Olof Jonssons efterlemnade Maka, Elisabeth Jonsson, född Sommar, dog vid Calmar den 25 April 1831, kl half till 12 e. m, uti dess 72:dra lefnadsår, warder härigenom Slägtingar och Wänner tillkännagifwet, i händelse någon wid notificationen blifwit förglömd.”

Johannes blev bara 42 år gammal. Den 3 januari 1834 råkar han ut för en olycka vid sin kvarn som ledde till hans död. Dagen efter stod det att läsa följande i Calmarposten: “Calmar d. 4 Dec Sistl. Thorsdags afton inträffade på Malmen här utom Staden den olyckshändelsen, att en Mjölnare, under nedgåendet från sin wädermjölqwarn, halkade utför trapporne, föll ned på marken och efter ett par timmars smärtsamma plågor, afled.”. I församlingens död- och begravningsbok antecknades: ”Dog Mjölnaren Johannes Olsson efter ett olycksfall från sin qvarn och begraven på stads kyrkogården, 42 år gammal.”.

I den efterföljande bouppteckningen kan man läsa; “År 1834 den 18 mars förrättades enligt vederbörligt — laga bouppteckning efter mjölnaren Johannes Berggren utom staden som afled den 3 sistlidne januari, och efterlemnade, jemte enkan Christina Carlsdotter, en dem emellan sammanaflad dotter Maria Elisabeth, 7 år gammal, hvars rätt bevakades af hennes faderbroder mjölnaren Nils Berggren. Enkan Christina Carlsdotter biträdd af dess svåger Daniel Jonsson i Rinkeby, uppgafv egendomen under edlig förbindelse, och — antecknades och värderades i följande ordning.” 

Bouppteckning efter Johannes.

Året efter Johannes bortgång är det nära att en annan person går samma öde till mötes då en viss ”Styrman Westin” trillat ned från samma kvarn. I Calmar-Bladet kunde man läsa: ”Förliden Thorsdags afton tilldrog sig här utom staden den olyckshändelsen, att Styrman Westin från gångåsen i Mjölnaren Berggrens wäderqwarn, hufwudstupa nedföll till trappan och derutför till nedra botten af qwarnhuset, således från omkring 14 alnars höjd, hwarwid han så illa slagit sig att han i början upptogs såsom död, dock lärer det ej wara någon fara för lifwet. – På samma qwarn inträffade förlidet år en likartad olyckshändelse, att en mjölnare Berggren halkade utför yttre trappan och slog sig till döds.”

Nils blev, precis som sin bror, 42 år gammal. Han dog den 2 Juni 1837. Ingen särskild dödsorsak blev antecknad. Året därpå förrättades en offentlig auktion där lösöre och fastigheter skulle säljas. Nedan är en notis från Calmarbladet den 9 juni 1838.

Auktioner.  

Genom offentlig auktion, som förrättas uti hus och gård N:o 51 utom staden, Fredagen den 9 nästkommande Mars kl. 10 f. m. låta arfwingerne efter aflidne Mjölnarne Johannes och Nils Berggren till den högstbjudande försälja följande egendom, bestående icke allenast af ofwannämde fastighet med dertil hörande större wädermjölkvarn och öfrige åbyggnader och trädgård med flera unga fruktträd och bärbuskar, 2:ne åkerlyckor, innehållande tillsammans Tre tunne och 30 kappland med 1 1-2 tunnas utsått höstutsäde, en större loglada(?) wid Sandås belägen, allt uti förswarligt stånd, utan ock åtskillig lösöre-egendom af Guld, Silwer, Koppar, hwaribland ett nära nytt bränneriredskap med tillhörande slang, tenn, malm, messing, jern- och trädsaker, säng- och linnekläder, mansgångkläder, åker- och körredskap, wagnar, kälkar och seldon, korn och potater m.m. Säkre och kände köpare lemnas 3 månaders anstånd med betalningen för löseaendomen(?); men hwad fastigheten beträffar, blifwer wid auktionstillfället tillkännagifwet. Calmar den 28 februari 1838.” 

Efter det att både Johannes och Nils gått bort så bor Maria Elisabeth och modern kvar på Malmroten N:o 54. Den 23 juni 1848 gifter ”jungfru” Maria Elisabeth sig med ”Landthushållaren Carl Peter Larsson ifrån Bäckebo”. Samma år lämnar hon Kalmar för Bäckebo och modern Stina gör henne sällskap två år senare.

[fm] Lisbeth Kersti Maria Sjöberg - 1927-1992 >
[fmm] Nanny Maria Karlsson - 1897-1957 >
[fmmm] Jenny Elise Karlsdotter - 1857-1935 >
[fmmmm] Maria Elisabeth Berggren - 1827-1903 >
[fmmmmf] Johannes Olsson - 1792-1834 >
 hans bror var Nils Berggren Olsson - 1794-1837
[fmmmmff] Olof Jonsson - 1761-1823

Hilmers syskon

Hilmer med dottern Lisbeth

[fmf] John Julius Hilmer Sjöberg, som var yngsta barnet i familjen, hade tre äldre syskon; Johan Gustaf Ragnar, Karin Ragnhild Adolfina och Elsie Carri Elisabeth. Nedan är den information jag hittat kring syskonen (så här långt). Bilden nedan visar familjen på Landshövdingegatan 3 i Kalmar.

Ur Församlingsböckerna 1906-1913 – Landshövdingegatan 3, Kalmar

Johan Gustaf Ragnar föddes i Kalmar den 27:e juni 1888. Han gifter sig med Asta Maria Augusta Bergman den 5:e december 1914 i Malmö, Sankt Petri. Tillsammans fick dom (minst) två barn; Gunvor Asta Elisabeth i Limhamn (1915-2000) och Bertil Ragnar i Malmö (1918-2010). Johan Gustaf Ragnar arbetar som kamrer. Han dör ung, redan 19:e februari 1920, blott 31 år gammal.

Karin Ragnhild Adolfina föddes i Kalmar den 22:e juni 1891. Hon arbetar som kontorist/handelsbiträde och gifter sig i Kalmar med styrmannen Georg Arvid Emanuel Hagström från Oskarshamn den 11:e oktober 1919. Hon blir änka den 19:e juli 1952. Hon går bort den 9:e juni 1966 i Kirseberg, Malmö.

Karin Ragnhild Adolfina

Elsie Karri Elisabeth föddes i Kalmar den 5:e januari 1896. Enligt ‘Sverige befolkning 1950‘ är hon ogift och bor vid denna tiden på Norra Långgatan 5 i Kalmar och arbetar som kassörska. Hon dör den 1:e september 1980 och bor då på Storgatan 67 i Kalmar, i huset bredvid mitt.

Elise Karri Elisabeth
[fm] Lisbeth Kersti Maria Sjöberg - 1927-1992  > 
[fmf] John Julius Hilmer Sjöberg - 1899-1973 > hans syskon var
Johan Gustaf Ragnar - 1888-1920
Karin Ragnhild Adolfina - 1891-1966
Elsie Karri Elisabeth - 1896-1980

Mjölnaren som föll från sin kvarn

Malmen i Kalmar arbetade i början av 1800-talet några släktingar som mjölnare. Bröderna [fmmmmf] Johannes Olsson och Nils Berggren Olsson tog upp yrket efter sin far [fmmmmff] Olof Jonsson.

Husförhörslängd 1831-1841, Malmen i Kalmar

För [fmmmmf] Johannes Olsson slutade, vad som säkert var en vanlig arbetsdag 3:e januari 1834 , i katastrof. I död- och begravningsboken kan man läsa:

”Dog Mjölnaren Johannes Olsson efter ett olycksfall från sin qvarn och begraven på stads kyrkogården, 42 år gammal.”

Ur död- och begravningsboken, Kalmar Slottsförsamling, 1834

Inte heller brodern Nils levde särskilt länge, han dog bara några år senare (okänd anledning). Bägge bröderna blev 42 år gamla.

[fm] Lisbeth Kersti Maria Sjöberg - 1927-1992 >
[fmm] Nanny Maria Karlsson - 1897-1957 >
[fmmm] Jenny Elise Karlsdotter - 1857-1935 >
[fmmmm] Maria Elisabeth Berggren - 1827-1903 >
[fmmmmf] Johannes Olsson - 1792-1834 >
hans bror var Nils Berggren Olsson - 1794-1837
[fmmmmff] Olof Jonsson - 1761-1823

Äldsta Åbergaren?

Jag har försökt att hitta ursprunget till namnet Åberg i släkten men ännu ej definitivt lyckats. Den äldsta personen med namnet jag hittat är Bengt Åberg född ca 1710 – troligen i Välinge i Skåne.

[f] Karl-Gustaf Hilmer Åberg – 1953-2011 (möbelsnickare)
[ff] Nils Erik Gösta Åberg – 1909-1977 (ingenjör)
[fff] Carl August Julius Åberg – 1876-1940 (lokförare)
[ffff] Alfred August Åberg – 1849-1932 (smed)
[fffff] Sven Åberg – 1821-1888 (smed)
[fffffm] Karin Åberg Jönsdotter – 1787-1843
[fffffmf] Jöns Åberg – 1743-1800 (möllare)
[fffffmff] Bengt Åberg – 1710-1773

Nedan ser vi fyra generationer av Åbergare, i tur och ordning; Karl-Gustaf Hilmer Åberg, Nils Erik Gösta Åberg, Carl August Julius Åberg och Alfred August Åberg.