Anklagad för kvacksalveri

I början av 1900-talet hamnade [ffff] Alfred August Åberg i bryderier med rättvisan. Han blev tillsammans med predikanten O. Herrström anklagad för kvacksalveri. Jag hittade en tidningsartikel i Höganäs Tidning från den 17:e februari 1904 där detta beskrivs. Jag vet också att det finns anteckningar (Alfreds egna) i familjekistan kring detta som jag ska leta reda på vid tillfälle.

[ff] Nils Erik Gösta Åberg - 1909-1977 > 
[fff] Carl August Julius Åberg - 1876-1940 > 
[ffff] Alfred August Åberg - 1849-1932

Attentatsförsöket

I ett tidigare inlägg skrev jag om [ffff] Alfred Augusts yngre bror Olof Julius, som den 3 mars 1896 förlorade handen i en arbetsolycka i vilken de bägge bröderna sprängde bort sten med dynamit. Detta var enligt min farbror (som han fått det berättat för sig av sin far) anledningen till de händelser som utspelade sig senare.

Tydligen blev Olof Julius efter olyckan bitter på sin bror. Kanske skyllde han olyckshädelsen på Alfred August. Kanske hade avundsjuka med saken att göra. Alfred August lyckades väl i sina företag medan Olof Julius, med en hand färre än de flesta andra, säkert upplevde var dag som en orättvis prövning.

I en utklippt tidningsartikel från någon gång efter mars 1896 kan man läsa följande:

Ett nidingsdåd. En natt i förra veckan hade hos smed A. Åberg i Ausås blifvit utlagda två vedträn nära intill kökstrappan. Lyckligtvis blefvo träden i rätt tid observerade af dottern på stället och eftersom Åberg själv var borta, telefonerade hon till några grannar, som genast kommo och undersökte träden, hvilka voro borrade och korkade. De befunnos innehålla cirka en och en half patron dynamit hvardera med knallhattar i. Hade dessa träd kommit i elden, kan hvar och en förstå hvilken olycka som skulle uppstått. Polisförhör har hållits på platsen, skrifves till denna tidning.”

En kort tid senare skrevs en ny artikel i ämnet där man kunde läsa att polisutredningen gett resultat:

Attentatsförsöket i Ausås. En broder till den för nidingsdådet utsatte i går häktad. I vårt måndagsnummer omtalades hurusom hos smeden A. Åberg i Ausås nära till kökstrappan utlagts två urborrade vedträn, som fyllts med dynamitpatroner med knallhattar i. För detta attentatsförsök misstänktes en viss person, och händelsen gaf anledning till polisundersökning, hvilken i går resulterade i att en broder till Åberg, landtbrukaren Olof Julius Åberg från Ausås såsom misstänkt i går förklarades häktad af landsfiskal Hellerz.

Länspoliskonstapel A. Andersson besökte nämligen i går nämnde Åberg, hvarvid denne dock förnekade all kännedom om brottet. Konstapel A. lät emellertid icke nöja sig härmed utan tog Åbergs bostadsförhållande i närmare skärskådande.

I dennes vedbod och huggebod anträffade konstapel A. därvid vedträn af samma träslag och med klyfningar, som passade till de med dynamit fyllda vedträna. Med anledning häraf skedde anhållandet och den därpå följande häktningen, trots det att Å. fortfarande nekar. Det har utrönts att den häktade hyst agg till sin broder under ett flertal år, och det uppgifves, att såväl hans grannar som släkt hyst rädsla för honom på grund af hans hotelser.

Den häktade är född 1852 och äger eget ställe samt anses vara i goda ekonomiska omständigheter. Han har införpassats till kronohäktet i Engelholm.”

Slutligen erkände Olof Julius sina handlingar och fick sitt straff. I artikeln nedan kan man läsa slutet på denna hemska historia.

”Den 4 febr. Attentatsförsöket i Ausås.

Landtbrukaren Olof Julius Åberg från Ausås som häktats för det han utlagt med dynamit fyllda vedträn hos sin broder smeden A. Åberg därstädes undergick i dag rannsakning. Åberg erkände hvad som lades honom till last och dömdes för försök till skadegörelse att hållas i straffarbete ett år och tre månader.”

[ff] Nils Erik Gösta Åberg - 1909-1977 >
[fff] Carl August Julius Åberg - 1876-1940 >
[ffff] Alfred August Åberg - 1849-1932   hans bror var
Olof Julius Åberg 1852-1938

Alfred Augusts sista önskan

Alfred August Åberg (nummer 5 fr vänster)

I familjekistan hittade jag ett brev där [ffff] Alfred August Åberg har antecknat sina sista önskningar. På ena sidan har han skrivit om sitt möte med den gamle predikanten i Helsingborg vilket jag tror är den första anteckningen, varpå han sedan skrivit ned sina önskemål på brevets andra sida. Nedan har jag transkriberat brevets innehåll:

Första sidan:

1925. Den 7 januari var jag i Helsingborg hos J. Svensson vår gamle predikant, då överenskom vi båda att den som öfverlefde den andre en gång skulle följa den först aflidne till grafven, ej med blommor och loftal men tacka Gud för alla de år vi varit vänner i Herren och då till sist mötas derhemma i Himlen hos Jesus, allt af nåd för kristi skull. P.S. käre barn låt oss mötas i Himlen där är rum för eder också.

Pris sje Gud, er gamle Far August Alfred Åberg

Glömmen ej Vagnmakare Andersson och hans barn, di skall bjudas på min begrafning. A. Åberg.”

”Om vi bekänna våra synder är Gud trofast och rättvis att han förlåta oss synderna och renar oss af all orättfärdighet. Pris ske gud.”

Andra sidan:

”Anteckningar som jag önskar skall gälla efter min död, som ni alla veta har jag ej haft något att skaffa med statskyrkans präster dessa sista 48 åren angående kristendom, eller nattvardsgångar, och derför att ni mina käre barn ej måtte motstrida nedanstående önskningar.

1) Frikyrklig begravning äftersom jag lagligen utträtt ur svenska statskyrkan, Metodistpastor är sjyldig att jordfästa i synnerhet om inte lagen är ändrad för alla i församlingen.

2) Önskar få vila i en hvit enkel kista liksom min hustru. Blommor på min graf så litet som möjligt, lägg häldre pengarna till missgören(?).

3) Inga loftal om min person må hållas ty det har jag ej förtjent. Men tacken Gud för er gamle skröplige far nu har fått sluta sitt långa jordelif i frid.

4) Min största Önskan är att få möta alla de mina i himlen. Gud Välsigne mina kära barn och barnbarn, och till slut ett hjertligt tack till Gud i himlen som födt mig ärfvinge och bevaret mig under dessa många år och för alla de saliga stunder jag erfarit i hans närhet. Gud Välsigne Vännerna Andersson att vi må råkas derhemma en gång (mina käre Vänner i Herran). (O.b.s) Kom ihåg att gå till Ausås präst att anmäla dödsfallet och säga när jag ska begrafvas, och då till sist säga att ni vill ej ha hjälp af församlingsprästen (Ej någon ringning). En ringa grafvård af den sten som ligger på gården.

Delen mina saker och kifven ej (det har ni lovat).

Varen ömma om lilla Nanny. Och glömmen inte min Anna.

Gör en kristlig begrafning (ej med sprit och tobak).

Nu till sist ett hjertligt farväl med er alla mina käre barn och tack för allt godt ni bevisat mig. Tecknar till slut er gamle Far August Alfred Åberg. ”

[ff] Nils Erik Gösta Åberg - 1909-1977 >
[fff] Carl August Julius Åberg - 1876-1940 >
[ffff] Alfred August Åberg - 1849-1932

”I Karlshamn tvänne kyrkor stå…”

Verserna nedan är nedskrivna av [ffff] Alfred August Åberg i Ausås den 11:e januari 1928 (4 år innan han dog). Han verkar ha haft en viss kritik mot kyrkan…

Tvänne Kyrkor

I Karlshamn tvänne kyrkor stå, Och höga torn har bägge två. Och båda äro gudars hem, men kort är vägen mellan dem.

Den ena kyrkan statens är, Att frukta Gud der folket lär. Der presten går i högtids skrud, Och ropar helig är vår Gud.

Och folket sjunger vid musik, Allena Gud i himmelsrik. Der staten står med sin egid, Vid hennes port och håller frid.

Den andra tillhör L.O. Smidt, der dyrkas Backus gladt och fritt. Uppå dess töcken höljd gård, Bouhandter håller Tempelvård.

Ifrån dess altar rinner fram, En nattsvart flod av evig skam. Fast guldsand skimrar der ibland, Och sätter sig på statens strand.

Så dyrkar staten gudar två, Hur kan den ändå handla så? Jo för den Första kyrkans skuld, behöfver hon dess andra guld.

August Alfred Åberg

Ausås den 11 Januari 1928

 

[ff] Nils Erik Gösta Åberg - 1909-1977 >
[fff] Carl August Julius Åberg - 1876-1940 >
[ffff] Alfred August Åberg - 1849-1932

När Alfred August köpte en stridsvagn!

Smedsmästaren [ffff] Alfred August Åberg verkar ha haft en liten udda hobby. Enligt en tidningsnotis i ‘Stockholmstidningen’ den 5:e maj 1902 så köpte han en stridsvagn, som skulle ha tagits som byte under trettioåriga kriget, till sin samling av fornsaker.

Vem vet, kanske var kistan, som gått i arv inom släkten, med årtalet ‘1651‘ på sidan, en del av hans samling.

Ur ‘Stockholmstidningen’ 5:e maj 1902:

En stridsvagn från Wallensteins dagar. Smedsmästaren A. A. Åberg i Ausås, Skåne, har i dagarna ökat sin värderika samling af fornsaker genom inköpandet af en flere hundra år gammal stridsvagn, hvilken, enligt sägnen, ag svenskarna tagits såsom byte under trettioåriga kriget. Vagnen, som ursprungligen varit fint polerad, med mässingsbeslag och utskärningar å korg och säte, är afsedd för en häst och försedd med skaklar och läderremmar. Åkdonet har endast ett säte, hängande i läderremmar, som gå i vagnens längdriktning, och kan rymma två personer. Genom en egendomligt konstruerad vändkrans kan vagnen vändas mycket tvärt, skrifver en korrespondent till Eng.-Tidn.”

Ur ‘Stockholmstidningen’ 5:e maj 1902
[ff] Nils Erik Gösta Åberg - 1909-1977 > 
[fff] Carl August Julius Åberg - 1876-1940 > 
[ffff] Alfred August Åberg - 1849-1932

Bröderna Åberg


Ett familjefoto på [ffff] Alfred August Åbergs söner. Från vänster: Paulus Sigfrid, Nils Otto Bernhard, [fff] Carl August Julius, Bror Gustaf, Alexander Josef.

Carl August Julius Åberg föddes den 8:e juni 1876 i Ausås. Han gifter sig med Paulina Jönsson från Ekeby den 9:e oktober 1903. Tillsammans får de två barn, Nils Erik (1905-1907) och Hanna Elisabeth (1906-1907). Båda hans barn och hans hustru dör 1907 av tuberkulos. Han gifter om sig den 27:e augusti 1908 med Hilda Josefina Andersson från Kisa. Tillsammans får de tre barn, [ff] Nils Erik Gösta (1909-1977), Karl Gunnar Folke (1910-1997) och Rut Astrid Elisabeth (1914-1989). Han arbetade som maskinist och lokförare. Han dör den 29:e januari 1940 i Eket, Rya.

Alexander Josef Åberg föddes den 21:e december 1878 i Ausås. Han gifter sig med Augusta Carlsson från Öljehult i Blekinge den 23:e november 1907. Tillsammans får de två barn, Karl Gösta Wilhelm (1909-1996) och Elsa Margareta Ingeborg (1912-1995). Han arbetade som skolvaktmästare. Hustrun dör den 29:e juni 1963 och han dör den 13:e december 1970, bägge i Ängelholm.

Paulus Sigfrid Åberg föddes den 22:e september 1881 i Björnekulla. Han gifter sig i Jämshög med Agnes Ternberg från Åryd, Blekinge den 3:e mars 1907. Tillsammans får de tre barn, Jane Ingeborg (1907-1981), Eva Valborg (1913-1913) och Maja Torborg (1913-1995). Han arbetade bl.a. som lokreparatör i Ängelholm. Han dör den 13:e januari 1965 i Björnekulla.

Bror Gustaf Åberg föddes den 26:e maj 1886 i Björnekulla. Han gifter sig med Ebba Hedera Håkansson från Västra Sönnarslöv den 6:e september 1919 i Haga, Västra Götaland. De får (minst) ett barn, Knut Lennart (1923-1976). Enligt ‘Sveriges Befolkning 1950‘ så bor han vid den tiden i Göteborg och arbetar som maskinreparatör. Han dör den 26:e april 1959 i Göteborg.

Nils Otto Bernhard Åberg föddes den 16:e augusti 1891 i Björnekulla. Leder från 1932 Kalmar Bil- och traktoraffär. Han gifter sig, 59 år gammal, med Rut Astrid Erika Gustafsson från USA – den 30:e mars 1954 i Kalmar. De får inga barn tillsammans. Han dör den 3:e juni 1963 i Kalmar, skriven på Norra vägen 77.

[ff] Nils Erik Gösta Åberg - 1909-1977 >
[fff] Carl August Julius Åberg - 1876-1940 > hans bröder var
Paulus Sigrid Åberg - 1881-1965
Nils Otto Bernhard Åberg - 1891-1963
Bror Gustaf Åberg - 1886-1959
Alexander Josef Åberg - 1878-1970

”Minne af din moder”

Den 18:e mars 1884 gav [ffffm] Pernilla Troedsdotter detta kortet till sin son [ffff] Alfred August Åberg på hans 35-årsdag. Texten lyder:

”Ett minne till Alfred Åberg på sin 35 års födelsedag. Guds nåd och frid bevare dig på din väg —— att vi efter vandring slut må mötas i de saligas him hos vår Gud är min bön till Gud. Mine af din moder 1884”

[ff] Nils Erik Gösta Åberg - 1909-1977 > 
[fff] Carl August Julius Åberg - 1876-1940 > 
[ffff] Alfred August Åberg - 1849-1932 >
[ffffm] Pernilla Troedsdotter - 1822-1898

Stensprängning i Ausås

I en tidningsnotis från 3:e mars 1896 kan man läsa om när [ffff] Alfred August och hans bror Olof Julius, en lördagsförmiddag i Ausås, skulle ägna sig åt stensprängning. Man kan väl säga att det gick ”sådär”…

Ur tidningen Arbetet den 3:e mars 1896: ”Olyckshändelse. I lördags kl. 11 f. m. råkade Olof Åberg i Ausås, under det han var och hjälpte en broder, smeden A. Åberg, med stensprängning, få 3 fingrar afslitna å vänstra handen. Han skulle se efter hvarför ett skott inte brann af, och tog därför med fingret i skotthålet. Skottet brann då af och stenen sprang sönder med ofvan beskrivna påföljd. Olyckan kunde blifvit värre, då en del av stenen flög upp förbi Å:s ansikte och afslet mössan.

Mannen i fråga hade krafter nog kvar att då brodern gick efter skjuts, själf omvira handen med en handduk samt gå tillbaka igen för att taga reda på mössan.

Han fördes sedan genast till lasarettet, där handen aftogs.

En liten parvel, tillhörig Å., hvilade med båda knäna mot stenen, då skottet gick af. Stenen kilade emellan benen på pysen, märkvärdigt nog utan att förorsaka honom minsta skada, skrifves från Engelholm till Ö.P.

Ur Arbetet 18960303

Enligt min farbror ledde denna händelsen till att Olof blev bitter på Alfred August vilket ledde till nya tråkigheter, som förtjänar ett eget inlägg längre fram.

[f] Karl-Gustaf Hilmer Åberg - 1953-2011 > [ff] Nils Erik Gösta Åberg - 1909-1977 > [fff] Carl August Julius Åberg - 1876-1940 > [ffff] Alfred August Åberg - 1849-1932 > Hans bror var Olof Julius Åberg - 1852-1938

Äldsta Åbergaren?

Jag har försökt att hitta ursprunget till namnet Åberg i släkten men ännu ej definitivt lyckats. Den äldsta personen med namnet jag hittat är Bengt Åberg född ca 1710 – troligen i Välinge i Skåne.

[f] Karl-Gustaf Hilmer Åberg – 1953-2011 (möbelsnickare)
[ff] Nils Erik Gösta Åberg – 1909-1977 (ingenjör)
[fff] Carl August Julius Åberg – 1876-1940 (lokförare)
[ffff] Alfred August Åberg – 1849-1932 (smed)
[fffff] Sven Åberg – 1821-1888 (smed)
[fffffm] Karin Åberg Jönsdotter – 1787-1843
[fffffmf] Jöns Åberg – 1743-1800 (möllare)
[fffffmff] Bengt Åberg – 1710-1773

Nedan ser vi fyra generationer av Åbergare, i tur och ordning; Karl-Gustaf Hilmer Åberg, Nils Erik Gösta Åberg, Carl August Julius Åberg och Alfred August Åberg.

Alfred Augusts frihetsbetyg

Den 25:e januari 1876 skriver [fffff] Sven Åberg ett frihetsbetyg (eller gesällbrev) till sin son [ffff] Alfred August. I detta skriver han:

”Min Son Alfred August Åberg från No 8 Ausås som allt ifrån barnaåren intill närvarande stund, varit mitt biträde, och i sednare åren skötat smedarbeten till min och mina kunders fulla belåtenhet, och då han som Smed antagen plats vid Bjufs Stenkolsgrufva hvill jag lämna det vitsord att han uppfört sig Nyck—- Troget och Ärligt hvarför jag honom till det bästa rekommenderar. Ausås den 25 Januari 1876 S. Åberg”

Frihetsbetyg från Sven Åberg till sin son
 [f] Karl-Gustaf Hilmer Åberg - 1953-2011 > [ff] Nils Erik Gösta Åberg - 1909-1977 > [fff] Carl August Julius Åberg - 1876-1940 > [ffff] Alfred August Åberg - 1849-1932 > [fffff] Sven Åberg - 1821-1888